Opiekun Budowy
Budowanie jeszcze nigdy nie było tak proste!
Projekt finansowany przez UE
Zaprojektuj w 3d
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
O Opiekunie
Zobacz, czym tak na prawdę jest Opiekun-Budowy.
Moje Konto
Dostosuj serwis Opiekun Budowy pod swoje potrzeby.REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Postanowienia ogólne

 • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez: Górski Karol Kiosk-Dom-Projekt
  za pomocą serwisu www.opiekunbudowy.pl dostępnego w Internecie.

 • Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  • Usługodawca Górski Karol Kiosk-Dom-Projekt, adres: 46-022 Zawada, ul. Klonowa 6, opiekun@opiekunbudowy.pl

  • Usługobiorca - każdy, kto korzysta z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę lub w jakikolwiek inny sposób zgodnie z obowiązującym prawem korzysta z serwisu www.opiekunbudowy.pl udostępnionej przez Usługodawcę;

  • Umowa – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w niniejszym Regulaminie, zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

  • Serwis – serwis internetowy www.opiekunbudowy.pl umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie;

  • Usługa elektroniczna – oznacza usługę wykonywaną przez Serwis poprzez wysyłanie, odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetworzenia
   oraz przechowywania na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych
   w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
   poz. 852 z pó
   źn. zm.).

  • Dane – informacje w postaci elektronicznej przechowywane w Serwisie, w tym również w postaci plików.

  • Opłata - oznacza kwotę wynagrodzenia należną Usługodawcy za korzystanie
   przez Usługobiorcę z określonych funkcji Serwisu.

  • Cennik – załącznik do Regulaminu, określający zasady ustalania Opłaty oraz wysokość Opłaty.

  • Promocje – załącznik do Regulaminu, określający zasady i okres obowiązywania promocji, wpływających na wysokość opłat określonych w Cenniku.

  • Regulamin jest udostępniany przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Istnieje stała możliwość pozyskiwania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

  • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

  • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu.

  Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Usługodawca po zawarciu Umowy z Usługobiorcą zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych związanych z projektowaniem w środowisku 3D, wyszukiwaniem projektów, kosztorysowaniem, a także zarządzaniem projektami.

  Warunki techniczne i zasady bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu: przez korzystanie z dowolnego komputera, połączonego z siecią Internet, za pomocą aktywnej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera Usługobiorcy Serwisu.

  Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer
  lub Opera.

 • Zaleca się, aby Usługobiorca korzystając z Serwisu używał komputera wyposażonego
  w program antywirusowy oraz program zapobiegający niepowołanemu dostępowi z sieci (program typu firewall).

 • Zaleca się, aby Usługobiorca systematycznie dokonywał aktualizacji systemowego oprogramowania komputera, programu antywirusowego oraz program typu firewall.

 • Zaleca się, aby Usługobiorca nie zapisywał swoich haseł do systemu w żadnej formie.

 • Zaleca się, aby Usługobiorca zwracał uwagę na komunikaty związane z problemami
  z certyfikatem (np. „certyfikat wygasł” lub „certyfikat nie może być zweryfikowany”).

 • Jeżeli Usługobiorca dostrzeże oznaki błędnego funkcjonowania Serwisu takie jak: inny wygląd interfejsu użytkownika, dziwne komunikaty, niespotykane obrazki, itp. które mogą być oznaką próby przejęcia loginu i/lub hasła do konta Usługobiorcy, to powinien on niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu. O takiej sytuacji Usługobiorca ma obowiązek natychmiast zawiadomić Usługodawcę.

 • Do drukowania jakichkolwiek dokumentów generowanych przez Serwis należy używać odpowiednich poleceń systemowych. Usługobiorca nie powinien wykonywać tak zwanych „zrzutów z ekranu” ponieważ na takim „zrzucie” mogą być widoczne informacje,
  których Usługobiorca nie ujawnia w toku prawidłowej pracy w Serwisie.

  Rejestracja do Serwisu.
 • Usługobiorca chcąc korzystać z Serwisu zobowiązany jest dokonać rejestracji w Serwisie,
  według poleceń podawanych przez Serwis. Aby dokonać prawidłowej rejestracji w Serwisie Usługobiorca zobowiązany jest podać zgodne ze stanem faktycznym następujące dane:

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej (e-mail);

  • płeć.

 • Z chwilą pomyślnej rejestracji w Serwisie następuje założenie konta Usługobiorcy.

 • Pierwsze logowanie następuje po dokonaniu rejestracji i zaakceptowaniu Regulaminu. Dokonując rejestracji Usługobiorca oznacza własny login i hasło.

 • Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę następuje po zalogowaniu się do Serwisu. Logowanie do Serwisu odbywa się przez podanie loginu i hasła.

 • W przypadku, gdy Usługobiorca zapomni loginu i/lub hasła, wówczas ma on możliwość skorzystania z funkcji „odzyskaj hasło”, korzystając z informacji podanych w Serwisie.

  Zawarcie Umowy. Zasady odpłatności.
 • Zawarcie Umowy następuje z chwilą pomyślnej rejestracji Usługobiorcy w Serwisie i akceptacji Regulaminu.

 • Opłaty za korzystanie z Serwisu są naliczane zgodnie z obowiązującym Cennikiem i Promocjami.

 • Opłaty za korzystanie z serwisu naliczane są:

  • Z góry za okres czasu wskazany przez Usługobiorcę, zgodnie z obowiązującym Cennikiem i Promocjami. Opłatę należy wnieść w momencie rejestracji i jest ona niezbędna do prawidłowej rejestracji.

 • Usługodawca wystawi fakturę VAT za usługi i prześle ją drogą elektroniczną Usługobiorcy za każdą fizycznie rozliczoną opłatę (tzn. taką która fizycznie wpłynie na konto Usługodawcy). Faktura będzie wystawiana z tą samą datą z jaką nastąpi zaksięgowanie opłaty na koncie Usługodawcy.

 • W przypadku braku uiszczenia Opłaty w zakreślonym terminie, Usługodawca ma prawo
  do dokonania blokady konta Usługobiorcy, do czasu uiszczenia całości zaległości.

 • Usługodawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie
  w zapłacie Opłaty.

 • Po wyrejestrowaniu się z Serwisu, Usługobiorca nie może się zarejestrować ponownie w celu korzystania z wersji testowych lub darmowych Serwisu, jeżeli wcześniej z takiej wersji skorzystał. Usługodawca ma prawo weryfikacji danych Usługobiorcy w przypadku podejrzenia nieprawnej ponownej rejestracji (np. pod innym adresem mailowym następuje rejestracja tej samej działalności). W przypadku stwierdzenia takiego faktu Usługodawca obciąży Usługobiorcę karą umowną w wysokości 300 zł.

  Warunki rozwiązywania Umów
 • Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w następujących przypadkach:

  • w każdym czasie za porozumieniem Stron;

  • za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, przy czym, wypowiedzenie musi być doręczone drugiej stronie dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość.

 • Umowa wygasa wskutek:

  • śmierci Usługobiorcy;

  • ustania bytu prawnego Usługobiorcy (w przypadku spółek);

 • Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia:

  • umyślnego nieprzestrzegania postanowień Umowy lub Regulaminu przez Usługodawcę;

  • podejmowania przez Usługodawcę czynności zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych usługodawcy znajdujących się w Serwisie;

  • wykorzystywania przez Usługodawcę Serwisu do celów niezgodnych z prawem;

  • działania przez Usługodawcę na szkodę Usługobiorcy.

 • Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia:

  • zalegania przez Usługobiorcę z Opłatami za korzystanie z Serwisu, jeżeli Usługobiorca
   nie dokona zapłaty po uprzednim wezwaniu go do tego, w terminie zakreślonym
   w wezwaniu;

  • umyślnego nieprzestrzegania postanowień Umowy lub Regulaminu przez Usługobiorcę;

  • podejmowania przez Usługobiorcę czynności zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się w Serwisie;

  • wykorzystywania przez Usługobiorcę Serwisu do celów niezgodnych z prawem;

  • działania przez Usługobiorcę na szkodę Usługodawcy.

 • Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy następuje blokada dostępu do Serwisu.
  Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca umożliwi Usługobiorcy jednorazowy dostęp
  do zebranych Danych w celu ich przekopiowania przez Usługobiorcę.

  Dane Usługobiorcy i ich ochrona. Przetwarzanie danych osobowych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu.

 • Dane Usługobiorcy, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy.

 • Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, tzn. właściwego wystawiania faktur i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone Usługi.

 • Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych Danych wprowadzanych do Serwisu.

 • Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych wprowadzonych przez Usługobiorcę,
  z wyjątkiem sytuacji, gdy muszą być one ujawnione na podstawie stosownych przepisów
  na żądanie organów państwa uprawnionych do tego.

 • Poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację Regulaminu, Usługobiorca wyraża zgodę
  na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym
  do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie
  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
  ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które są niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.

 • Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy
  i modyfikowania ich w każdej chwili.

  Postępowanie reklamacyjne
 • Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi drogą elektroniczną usługami należy zgłaszać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opiekun@opiekunbudowy.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 • Usługodawca w terminie 15 dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji poinformuje usługobiorcę o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez wiadomość zwrotną
  lub wiadomość systemową, a w przypadku złożenia reklamacji pisemnej na informacja taka zostanie przesłana piśmie.

  Odpowiedzialność Usługodawcy.
 • Usługodawca dołoży staranności w celu zapewnienia Usługobiorcy ciągłego dostępu
  do Serwisu przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku.

 • Usługodawca ma prawo do stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkiej staranności, aby przerwa nie trwała dłużej niż 8 godzin miesięcznie. O przerwie technicznej Usługobiorca będzie informowany na 5 dni przed planowaną przerwą.

 • Usługodawca dołoży staranności w celu bieżącej aktualizacji Serwisu zgodnie ze zmianami prawa, które wpływają na prawidłowość funkcjonowania Serwisu.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem
  z Serwisu przez Usługobiorcę.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu (w tym również błędnej lub nieprawidłowej interpretacji przepisów prawa zastosowanej w Serwisie).

 • Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę danych nieprawdziwych.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą
  w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

  Zmiany Regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 • Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonane przez Usługodawcę będą niezwłocznie publikowane jako nowy tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

 • Usługobiorca ma prawo złożyć pisemne oświadczenie w formie elektronicznej o nie przyjęciu nowej treści Regulaminu. W takim przypadku Umowa lega rozwiązaniu po upływie 30 dni
  od dnia otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę.

  Prawa autorskie.
 • Wyłączne majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Górski Karol Kiosk-Dom-Projekt z siedzibą w Zawadzie, ul. Klonowa 6.

 • Osobiste prawa majątkowe do Serwisu należą do Karol Górski.

 • Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz.83 ze zm.).

  Postanowienia końcowe.
 • Podstawa prawna wydania Regulaminu - art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 • Nagłówki stosowane w Regulaminie nie stanowią jego części, zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na jego interpretację.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w szczególności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2010 r.

   CENNIK

załącznik numer 1 do

REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Abonament

 • Moduł zarządzania projektem w systemie Opiekun Budowy (www.opiekunbudowy.pl) jest dostępny na zasadzie wykupienia abonamentu w dwóch wariantach:

  - kwartalny - 4,92 zł brutto (cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze brutto) płatne za pomocą usługi sms

  - bezterminowy - 15,00 zł brutto (piętnaście złotych brutto)

 • W ramach opłaty za abonament użytkownik uzyskuje dostęp do modułu zarządzania projektami.